احکام حقوقي
احکام خانوادگي
احکام کيفري
نوشته شده در پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت 12:12 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
لینکهای حقوقی/حقوق و بیشتر از حقوق!


نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
نمونه صورت جلسه تامين دليل
نمونه نظريه كارشناسي
نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
نمونه برگ اخطاريه
نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
نمونه برگ شكايت كيفري
نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي

نمونه برگ جلب متهم
نمونه ديگر برگ جلب متهم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
فرم استيذان قصاص نفس
نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
نمونه فرم قرار تامين خواسته
نمونه فرم قرار قبولي كفالت
نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

منبع

 

نوشته شده در پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت 12:10 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري


شكوائيه اخذ نوشته يا سند از غير رشيد به ضرر وي

 شكوائيه ارتشاء

شكوائيه ارتشاء عمومي

 شكوائيه ارتشاء داور - مميز - كارشناس

 شكوائيه ربا خواري

 شكوائيه رشوه دادن

شكوائيه رشوه گرفتن

شكوائيه كلاهيرداري

 شكوائيه معاونت در ارتشاء

امتناع از انجام وظايف قانوني
 

شكوائيه امتناع از رسيدگي قانوني قاضي

اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي


اهانت به مقدسات اسلامي / انبياء عظام / ائمه طاهرين / حضرت صديقه طاهره(ع)

 اهانت به امام خميني (ره) / مقام معظم رهبري (مدظله)

 

تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي


شكوايه استعمال علني مشروبات الكلي

 شكوايه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي

 شكوايه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی

 شكوايه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه

 شكوايه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلي و دعوت کردن مردم به آن

 شكوايه دایرکردن محل برای قمار بازي و دعوت کردن مردم به آن

شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الكلي

 شكوايه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی

 شكوايه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی

شكوايه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي


شكوائيه انتقال مال غير منقول تاريخي- فرهنگي ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانوني

 شكوائيه تجاوز به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده

شكوائيه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي

 شكوائيه خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور

شكوائيه خريد و فروش غير مجاز اموال تاريخي - فرهنگي

 شكوائيه سرقت يا خريد و اخفاي اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبي

شكوائيه مبادرت بدون مجوز عمليات در حريم آثار تاريخي - فرهنگي

 شكوائيه مبادرت به تخريب اموال تاريخي - فرهنگي - مذهبي

شكوائيه مبادرت به تعمير يا تغيير يا تجديد و توسعه ابنيه يا تزئينات اماكن تاريخي - فرهنگي ثبت شده بدون ضابطه

شكوائيه مبادرت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه اماكن تاريخي - فرهنگي - مذهبي ثبت شده بدون ضابطه

 

تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي


شكوائيه صلب آزادي افراد ملت يا محروم نمودن از حقوق اساسي توسط مقامات دولتي

تمرد نسبت به مأمورين دولتي


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

تهديد و اكراه


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

جرايم عليه اشخاص و اطفال

شكوائيه اخلال در نظم و آسايش عمومي

 شكوائيه ايراد جرح و صدمه عمدي غير قابل قصاص

 شكوائيه ايراد ضرب و جرح معمولي

 شكوائيه دفن و مخفي كردن جنازه بدون رعايت نظامات دولتي

 شكوائيه شروع به قتل عمد

شكوائيه قتل غير عمدي حاصل از بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي

شكوائيه مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورين

شكوائيه قدرت نمائي با چاقو

 

جرايم ناشي از تخلفات رانندگي


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

جعل و تزوير


شكوائيه جعل و استفاده از سند مجهول
شكوائيه شروع به جعل

چك بلا محل


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

خيانت در امانت


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

سرقت و ربودن مال غير


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

غصب عناوين و مشاغل


سوء استفاده از لباسهاي مأمورين نظامي - انتظامي

سوء استفاده علني از لباسهاي رسمي مأموران كشورهاي بيگانه

 

فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين


شكوائيه فرار از زندان يا ندامتگاه

شكوائيه مصامحه و اهمال مأمور در دستگيري شخصي كه وظيفه دستگيري او را داشته است

 شكوائيه مخفي كردن يا فراهم نمودن موجبات فرار شخصي كه قانوناٌ دستگير شده و فرار كرده يا كسي كه قانوناٌ امر به دستگيري وي صادر شده

 

قسم و شهادت دروغ و افشاء سر


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي


شكوائيه شكستن يا محو كردن مهر يا پلمپ

ورشكستگي


فرمهاي مربوطه در حال آماده سازي مي باشد

هتك حرمت اشخاص


شكوائيه افترا و هتك حرمت

شكوائيه توهين و فحاشي

 

هتك حرمت منازل و املاك غير


شكوائيه مزاحمت و ممانعت از حق

 

نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 18:10 توسط محسن محمدي كشكولي mohsen m kashkouli| |
//////// کد صوت: ............... مركز تحقيقات حقوقي پژوان - تحقيقات حقوقي ، مقالات حقوقي ، كتابخانه الكترونيكي حقوقي